กษริน วงศ์กิตติชวลิต

คำคมแก้ไข

  • ธรรมชาติให้ได้แค่พรสววรค์ แต่พรแสวงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องสร้างขึ้นเอง

ธรรมชาติให้ได้แค่มโนวิญญาณ แต่มโนธรรมเป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องสร้างขึ้นเอง

ธรรมชาติให้ได้แค่สองมือ แต่การใช้สองมือสร้างประโยชน์สุขให้กับประเทศชาติ

ก็เป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องสร้างขึ้นเองเช่นกัน ถ้า "มือสะอาด ชาติจะไม่ล่ม"

คนที่มือสะอาด คือคนที่ซื่อสัตย์สุจริตและรู้จักพอ เพราะธรรมชาติของมุนษย์นั้น ไม่รู้จักพอ ไม่ชอบปรับขนาดของใจให้เท่ากับจำนวนเงิน แต่ชอบปรับจำนวนเงินให้เท่ากับขนาดของใจ

ความทุกข์ของมนุษย์ จึงไม่ใช่การ "ไม่ได้" ความยากของมนุษย์ จึงไม่ใช่ "การไม่มี" แต่ความทุกข์ยากของมนุษย์อยู่ที่ "การไม่พอ" ต่างหาก

ประเทศชาติก็เปรียบเสมือนบ้าน ข้าราชการก็เปรียบเสมือนหลังคา ชาวประชาก็เปรียบเสมือนพื้นบ้าน


ถ้าหลังคาบ้านรั่ว พื้นบ้านย่อมตากแดดตากฝน จนตัวบ้านผุพังทลาย ประชาชนไม่ได้เกิดมาเพื่อรอรับพายุฝนแห่งการทุจริตของใครบางคน ไม่ได้เกิดมาเพื่อรอรับเปลวแดดแห่งการโกงกินของคนบางกลุ่ม และไม่ได้เกิดมาเพื่อโต้ลมพายุแห่งความเห็นแก่ตัวของคนบางพรรค

การทุจริตคอรัปชั่นจึงเป็นมารดาแห่งความชั่วทั้งปวง โดยมีความยากแค้นของประชาชน ความยากจนของประเทศชาติเป็นบุตรหลาน โลภะทุจริตเป็นรากแก้ว ยืนต้นเติบโตเป็นการโกงกิน มีกิ่งใบที่แหลมคมประดุจหอกและดาบคอยทิ่มแทง ออกดอกเป็นกลิ่นคาวเลือด ให้ผลที่มีรสฝาดเฝื่อนและแสบเผ็ดแก่คนทั้งแผ่นดิน

ประเทศชาติจะอยู่รอดได้ ต้องอาศัยคนที่มีใจสัตย์ซื่อมือสะอาด ปกป้องชาติไม่ให้ล่ม เท้าที่ไม่มีบาดแผล ย่อมกล้าลุยโคลน คนที่ไม่มีความทุจริตในหัวใจ ย่อมกล้าต่อกรกับอิทธิพลความชั่วร้าย มือที่สะอาดกล้ากำยาพิษ ฉันใด ใจที่สะอาดย่อมไม่หวั่นไหวต่ออามิสเครื่องล่อ ฉันนั้น

"จะรอเทพที่ไหนให้ช่วยผล รอกุศลที่ไหนให้ช่วยสร้าง มีแต่มือมีแต่ใจไม่จืดจาง ที่ต้องล้าง ที่ต้องรื้อ ลงมือทำ"

มือต้องสะอาด ชาติจึงไม่ล่ม ด้วยการปฏิบัติตามโอวาทสามประการดังนี้

1. มือนี้ต้องปล่อยวางความชั่ว เพราะการทำความชั่วครั้งแรก ย่อมเปิดประตูให้ทำความชั่วครั้งที่สอง ครั้งที่สามตามมา เพียงเพื่อปกปิดความผิดนั้น ต้องทำความผิดอีกหลายครั้ง การทุจริตโกงกินครั้งแรกย่อมจูงมือความชั่วนานับประการตามมา

2. มือนี้ต้องทำดี ธรรมชาติให้สองมือไว้ ไม่ใช่เพื่อกอบโกยผลประโยชน์ แต่ให้ไว้เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประเทศชาติ ดั่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตอนหนึ่งว่า "คนเรานั้นต้องหมั่นทำความดีบ่อย ๆ เพื่อให้จิตคุ้นชินกับความดี เพราะถ้าไม่ทำดีก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ความชั่วเข้ามาแทรกแซงได้ง่าย"

3. ใจดวงนี้ต้องเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงต้นกล้าแห่งคุณธรรม ไม่ใช่เรือนเพาะชำต้นกล้าแห่งกิเลสตัณหา สองมือนี้ต้องนำต้นกล้าแห่งคุณธรรมในจิตใจมาเพาะปลูกลงบนผืนแผ่นดินไทย ให้กิ่งใบแห่งคุณธรรมนั้นแผ่สาขา ก่อให้เกิดร่มเงาแห่งความผาสุขตลอดไป

ท่านผู้มีเกียรติค่ะ ไม่มีมือที่พิการใด จะพิการไปกว่ามือที่ไม่ยอมสร้างประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน ไม่มีมือของอาชญากรใด จะน่ากลัวไปกว่ามือที่สกปรกของคนโกงกินชาติบ้านเมือง และไม่มีพระหัตถ์ของพระพรหมองค์ใด จะสร้างสรรค์ประเทศชาติให้งดงามได้เท่ากับ "มือสะอาด ชาติไม่ล่ม"

เกิดมาแล้วต้องใช้ชีวิตให้สมค่าคำว่า "คน" โดยการใช้สองมือที่สะอาด สร้างชาติให้เจริญ เมื่อตอนเราเกิด เราร้องไห้ในขณะที่คนอื่นยิ้มระรื่น ตอนเราจะตาย เราต้องยิ้มระรื่นโดยที่คนอื่นร้องไห้ ทำอย่างนี้ได้ จึงจะเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า

"มือสะอาด ชาติไม่ล่ม" อย่างแท้จริง.

อ้างอิงแก้ไข