คณะกรรมการประสานงานประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

คำคมแก้ไข

  การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงในความหมายของโลกเสรี มีหลักการสำคัญ ๆ ดังนี้

1. ประชาชนมีความเสมอภาคทางการเมืองและอำนาจสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นของประชาชน

2. มีการเลือกตั้งทั่วไปโดยมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน และไม่นานเกินไป

3. ประชาชนมีทางเลือกที่แท้จริงในการมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ

4. กลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่มีอำนาจในการปกครอง แต่จะต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษยชน

 

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข