คำพูน บุญทวี

“ ข้าพเจ้าเป็นลูกชาวนาชนบทที่ราบสูง ได้ผจญภัยแล้งกับพ่อแม่ ครอบครัว และเพื่อนบ้านตั้งแต่ยังเด็ก ได้รับการบ่มนิสัย จากพ่อแม่ให้เป็นคนสู้ชีวิต ให้รักแผ่นดินเกิด ไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ ทั้งให้รู้จักการทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ดังนั้นเวลาสร้างสรรค์ผลงาน จึงมีเจตนาที่จะถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านี้ให้ผู้อ่านเข้าใจด้วยภาษาง่าย ๆ ”
— 'คำพูน บุญทวี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๔๔