คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ

“ ในโลกนี้ไม่เคยมีความยากลำบาก มีแต่ความไม่เคยชิน ซี่อสัตย์ กตัญญู คิดดี ทำดี ชีวีเจริญสุข ”
— 'คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๕

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข