จรุงวิทย์ ภุมมา

คำพูดแก้ไข

  • ทางสำนักงาน กกต.อยู่ระหว่างพิจารณาวิธีการคำนวณ 2-3 สูตรซึ่งมีทั้งสูตรเดิมที่เสนอต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และสูตรที่ทางนักวิชาการเสนอ ส่วนกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องวิธีการคำนวณฯ ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ระหว่างที่ยังไม่มีคำวินิจฉัย สำนักงาน กกต.ก็จะดำเนินการคำนวณตามสูตรที่จะพิจารณาเพื่อประกาศผลการเลือกตั้งให้ทัน 9 พ.ค. นี้ ซึ่งทั้ง 2-3 สูตรคาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุม กกต.ภายในสัปดาห์ที่จะถึงนี้