จักรีรัตน์ แสงวารี

คำพูดแก้ไข

  • เพราะดิฉันเป็นคนรุ่นใหม่ โปร่งใส มีความรู้ด้านวิชาการ มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนเต็ม 100% หากพี่น้องประชาชนเลือกแล้วจะได้ประโยชน์ไม่ผิดหวังแน่นอน
  • สาเหตุที่ลงสมัครเลือกตั้ง เพราะต้องการนำความรู้และความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานทางด้านวิชาการตลอด 22 ปี มาพัฒนาชุมชนในทุกๆ ด้าน โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ เสรีภาพ เสมอภาค และภารดรภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนและสังคม