จันทจิรา เอี่ยมมยุรา

คำพูด

แก้ไข
  • การทำให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจเป็นคำตอบทุกข้อของปัญหา
  • แต่เราก็รู้ว่ากลุ่มคนที่ตั้งคำถาม ป.ย.ป. ก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทั้งนั้น จริง ๆ แล้วก็เป็นผู้ที่ทำให้เกิดปัญหาสองมาตรฐานในทุก ๆ เรื่องด้วยซ้ำไป แต่ตั้งคำถามว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ให้เกิดสองมาตรฐาน คือไม่คิดว่ามันจะเป็นคำถามที่เอาไปทำอะไรต่อได้
  • สิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ต้องเป็นสิ่งที่ใหญ่มากคือแก้ที่ระบอบ แก้ให้ผู้ถืออำนาจสูงสุดกลับมาอยู่ในที่ในทางที่ควรจะเป็น
  • เมื่อมีประชาธิปไตย มีนิติรัฐ สิทธิเสรีภาพของประชาชนจะไปตามปกติ จะมีการประกันให้ สถาบันต่าง ๆ จะรับรู้ถึงคุณค่าตรงนี้ และปฏิบัติหน้าที่ของตนสอดคล้องกับคุณค่านี้ตามระบอบ เมื่อผู้ถืออำนาจสูงสุดคือประชาชน กลไกของประชาธิปไตยมันจัดการให้สอดคล้องกับผู้ถืออำนาจสูงสุดเอง
  • โดยธรรมชาติ ผู้ถืออำนาจสูงสุดจะเป็นตัวกำหนดสถาบันต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อเจตจำนงของผู้ถืออำนาจ ในโลกยุคใหม่ประชาชนเป็นผู้ถืออำนาจสูงสุด ถ้ายุคใดประชาชนถืออำนาจสูงสุด เราจะเห็นว่ากลไกของรัฐก็จะทำงานตามปกติ จะเห็นว่าหลังจากความรุนแรงปี พ.ศ. 2535 ทุกอย่างถูกเขย่า มีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 คนเริ่มเห็นว่าต้องกลับมาสู่ทางที่เป็นหลักการประชาธิปไตย ตอนนั้นกฎหมาย ผู้บังคับใช้กฎหมาย ปฏิบัติตนอยู่ในที่ในทาง แม้จะมีความผิดพลาดบ้างก็ยอมรับได้ แต่ทุกอย่างมันตอบสนองต่อตัวรัฐธรรมนูญเวลานั้น ซึ่งให้ประชาชนเป็นผู้ถืออำนาจและถือได้จริง มีการเลือกตั้ง รัฐบาลดีมาก ดีน้อย นั่นอีกเรื่องหนึ่ง แต่เป็นรัฐบาลที่รับผิดชอบต่อประชาชน
  • เมื่อมีประชาธิปไตย มีนิติรัฐ สิทธิเสรีภาพของประชาชนจะไปตามปกติ จะมีการประกันให้ สถาบันต่าง ๆ จะรับรู้ถึงคุณค่าตรงนี้ และปฏิบัติหน้าที่ของตนสอดคล้องกับคุณค่านี้ตามระบอบ เมื่อผู้ถืออำนาจสูงสุดคือประชาชน กลไกของประชาธิปไตยมันจัดการให้สอดคล้องกับผู้ถืออำนาจสูงสุดเอง
  • การทำให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจเป็นคำตอบทุกข้อของปัญหา
  • คำถามคือจะแก้ความเป็นสองมาตรฐานของกฎหมาย ของการบังคับใช้อย่างไร มันแก้ไม่ได้ ตราบเท่าที่เราไม่พูดถึงปัญหาพื้นฐาน ถ้าจะแก้ สำหรับดิฉันมีคำตอบเดียวคือคืนอำนาจสูงสุดให้แก่ประชาชน เมื่อประชาชนเป็นผู้ถืออำนาจที่แท้จริง ระบบ กลไกมีอยู่แล้ว อาจได้รัฐบาลที่ดีมาก ดีน้อย แต่กลไกปกติจะช่วยคัดกรองเอง ในที่สุดประชาชนจะเรียนรู้ว่าจะเลือกผู้แทนอย่างไร ในที่สุด ระบบต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาจะถูกจัดการในระบบเอง เพราะว่าทุกกลไกรับผิดชอบต่อประชาชน ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเป็นสองฝักสองฝ่าย
  • คำถามที่ควรจะถามตอนนี้คือจะเยียวยาอย่างไร คุณต้องยอมรับว่ามีปัญหามาแล้ว และปัญหาสองมาตรฐานเกิดจากกระทำของรัฐหรือผู้ถืออำนาจรัฐหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถในการใช้อำนาจรัฐ แล้วเกิดการกระทำสองมาตรฐาน คนเหล่านี้ต้องได้รับการเยียวยา ถ้าคุณจะทำให้การสองมาตรฐานน้อยลง เยียวยาความรู้สึกของคนในสังคม ฟื้นฟูความรู้สึก ขอโทษประชาชนก่อน คุณต้องสร้างกระบวนการนิรโทษกรรมและชดใช้ความเสียหาย
  • การทำให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจเป็นคำตอบทุกข้อของปัญหา

อ้างอิง

แก้ไข