จารุพร เพ็งสกุล

วาทะแก้ไข

  • พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงตามตาแหน่งหรือสถานะทางสังคมที่บุคคลนั้น ๆ ดารงตาแหน่งอยู่ ซึ่งมีทั้งบทบาทที่ปฏิบัติจริง (Role Behavior) กับบทบาทตามความคาดหวังของบุคคลอื่น (Role Expectation) ซึ่งบางครั้งอาจสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับความคาดหมายของสมาชิกในชุมชน