จำเรียง พุธประดับ

คติแง่คิด ปรัชญาชีวิตแก้ไข

  การเรียนศิลปะการแสดงด้านนาฎศิลป์มีความยาก ต้องมีความสนใจเป็นเอก มีพรสวรรค์ มีความมานะอดทน ตั้งใจฝึกฝน จะได้ชำนาญขี้น ถึงครูจะตายไปแล้ว ก็ขอให้มีผู้สืบทอดให้มาก ๆ เพื่อทะนุบำรุงให้ศิลปะแขนงนี้รุ่งเรืองสืบไป

 
นางจำเรียง พุธประดับ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฎศิลป์-ละคร) พุทธศักราช 2531