ชัยอนันต์ สมุทรวณิช

คำคมแก้ไข

  การที่บุคคลหนึ่งได้รับการศึกษาสูงยิ่งขึ้นเท่าใดนั้น ย่อมทำให้เขาเชื่อถือในคุณค่าของการปกครองระบบประชาธิปไตยมากขึ้นและให้ความสนับสนุนลัทธิประชาธิปไตยมากขึ้น  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข