การให้คำสัมภาษณ์เรื่องรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549แก้ไข

  • ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในของไทยเป็นกิจการภายในของประเทศไทยรัฐบาลจีนยึดมั่นในหลักการแห่งการไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการของประเทศอื่นซึ่ง เป็นหลักการที่ได้ดำเนินมาโดยสมํ่าเสมอ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ