ชื่นชอบ คงอุดม

คำพูดแก้ไข

  • ท้องถิ่นเข้มแข็ง "ประเทศไทย" มั่นคง
  • ร่วมช่วยกันขับเคลื่อนท้องถิ่น ร่วมแรงพัฒนา ผมคนเดียวไม่สามารถเข้าถึงทุกตารางเมตรของประเทศได้ แต่ถ้าหากทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยผมอีก 1 แรง ผมเชื่อว่า อนาคตท้องถิ่นต้องมีความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทุกคนในพื้นที่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

อ้างอิงแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ