ณรงค์ เส็งประชา

วาทะแก้ไข

  • พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามสถานภาพ บทบาทเป็นพฤติกรรมที่สังคมกาหนดและ คาดหมายให้บุคคลต้องกระทาตามหน้าที่เช่น เป็นครูตองสอนนักเรียน เป็นตารวจต้อง พิทักษ์สันติราษฎร์ทหารต้องเป็นรั้วของชาติบุตรตองเชื่อฟังบิดามารดา เป็นต้น