ณริช ผลานุรักษา

คำพูดแก้ไข

  • การที่บางพรรคออกมาพูดว่า เวลานี้เศรษฐกิจเป็นแบบรวยกระจุก จนกระจาย บอกกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ได้เปรียบธุรกิจขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นั้นไม่ถูกต้อง เราต้องมองไปในระยะต่อไป เราต้องดูทุกด้าน สิ่งที่สำคัญตอนนี้คือการต่อยอดการกระจายรายได้มากกว่า จะทำยังไงให้โครงการต่าง ๆ ดำเนินต่อไป และสร้างรายได้ให้ประชาชนเพิ่มขึ้นมากกว่า เมื่อมีรายได้ที่ดีขึ้น เงินออม และทรัพย์สินก็จะตามมาต่อไป ข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวนครัวเรือนยากจนในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงตลอดระยะเวลา 10 ปี จาก 2 ล้านครัวเรือนเหลือเพียง 1.5 ล้านครัวเรือน และสัดส่วนคนจนก็มีแนวโน้มลดลงจาก 7.1 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2557 เหลือ 5.3 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2561 อีกด้วย สิ่งสำคัญ คือ อยากจะบอกว่า "ให้เอาเจ๊กลับไป และกรุณาเอาเงินชาวนา 600,000 ล้านคืนมา" แล้วเอากระจายรายได้ให้ประชาชน จะช่วยคนไทยได้อีกเป็นล้านคน
  • "ดังนั้นหากรัฐบาลต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพรรคพลังประชารัฐได้มีโอกาสเข้ามาก็จะสามารถสานต่อโครงการและนโยบายต่าง ๆ ที่รัฐบาลปัจจุบันทำอยู่ได้ ก็จะทำให้อัตราการเติบโตของรายได้มีระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ตอนนี้แน่นอนแล้วว่ามีการเติบโตของรายได้ของคนไทยอยู่ และเป็นขาขึ้นอีกด้วย อย่าให้อะไรมาทำให้สะดุด"