ณัชชาภัทร อมรกุล

คำพูดแก้ไข

  • "สังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูง สังคมที่ปิดกั้นโอกาส และสังคมที่เคร่งครัดวิถีจารีต ก็มักจะสร้างนิวเจนที่ต้องการผลิตซ้ำระบบเดิมที่ให้โอกาสแคบๆ แก่พวกตัวเองเหมือนเดิม"

อ้างอิงแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ