ดิเรก ถึงฝั่ง

คำคมแก้ไข

  • ปัจจุบันรัฐบาล คสช.กลายมาเป็นคู่ขัดแย้งเสียเองกับพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตย จึงขอเสนอว่าในการจัดตั้งรัฐบาล ควรมีการดำเนินการในรูปแบบของ "รัฐบาลปรองดอง" ซึ่งไม่ใช่รัฐบาลแห่งชาติที่มีการเสนอและพูดคุยอยู่ในขณะนี้ แต่จะให้พรรคการเมืองที่ได้ที่นั่ง ส.ส.ผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มาร่วมพูดคุยกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลปรองดองร่วมกัน มุ่งเน้นแก้ปัญหาให้กับประเทศใน 3 เรื่องหลัก ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยรัฐบาลปัจจุบันต้องยอมเสียสละ ยอมถอยออกจากอำนาจเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ รัฐบาลปรองดองแห่งชาตินี้ จะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี ก่อนคืนอำนาจกับประชาชนเลือกตั้งใหม่ โดยเฉพาะภารกิจสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นไปที่ "หัวใจ" ของรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 นี้ ถ้าเปรียบเหมือนร่างกายมนุษย์ เป็นร่างกายที่กำลังเป็นโรคหัวใจรั่ว ทำให้มีอายุไม่ยืน ดังนั้นต้องมีการแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตย ทั้งประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรี และที่มาของ ส.ว.ที่ต้องมาจากการเลือกตั้ง[1]

อ้างอิงแก้ไข