ดิโอจิเนียส

ดิโอจิเนส เกิด. ในยุค 400 ปี ที่ประเทศกรีกโรมัน เยอรมัน(บริเวณนัั้น) อาชีพนักปรัชญากรีกโบราณ

ปรัชญาแก้ไข

  เรามีสองหู แต่มีลิ้นเพียงลิ้นเดียว เพื่อว่าเราจะได้ฟังมากหน่อย และพูดให้น้อยหน่อย