ทวีทอง หงส์วิวัฒน์

คำพูดแก้ไข

  • การมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริงน่าจะหมายถึง การทีประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการ และควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร ปัจจัยการผลิตทีมีอยู่ในสังคมเพือประโยชน์ต่อการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจําเป็นอย่างสมศักดิศรีในฐานะสมาชิกของสังคม และได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญา ซึงแบ่งออกในรูปของการตัดสินใจในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองอย่างเป็นตัวของตัวเอง