ทองเจือ จารุสาธร

“ เวลานี้ไปที่ใด ชาวชนบทก็กล่าวถึงเศรษฐกิจและการเมือง ได้ยินข้อคลหาอย่างธรรมดาและเลือดร้อน บ้างว่า รัฐบาล ปกครอง ราษฎร์ อย่างทาส อย่างหลอกลวง อย่างสูบเลือด กันแทบทั่วทุกหนแห่ง ”
ทองเจือ จารุสาธร ถวายฎีกา 14 มีนาคม พ.ศ. 2474[1][2]

อ้างอิงแก้ไข