ทินพันธุ์ นาคะตะ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ เป็นสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองตาม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร (ครม.48) อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเป็นนักวิชาการที่ใกล้ชิดกับกลุ่มกบฏยังเติร์ก

คำคมแก้ไข

  ปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ช่วยให้การปกครองแบบนี้ดำรงอยู่ได้ ก็คือการที่บุคคลในสังคมมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย ซึ่งได้แก่ การยึดมั่นในหลักกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย การเคารพในศักดิ์ศรีความเสมอภาคและเสรีภาพของบุคคล ความสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการปกครอง ความสำนึกในหน้าที่พลเมือง การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ ความไว้วางใจผู้อื่นและไม่มีจิตใจเป็นแบบเผด็จการ  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ