ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

ศาสตราจารย์ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานท์ ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประธานสภาพัฒนาการเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

คำพูด แก้ไข

  • การมีส่วนร่วมของประชาชนจะเกิดขึ้นได้ ประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพในการพูด ด้วยความบริสุทธิ์ใจ คาดว่าในปีนี้ประชาชนไทยจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่คิดว่าอาจจะได้เพียงกระดาษเท่านั้น เพราะไม่ได้ผ่านขั้นตอนการหล่อหลอมความเห็นของประชาชนเข้าไปด้วย
  • กรณีการถวายสัตย์ที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ถือว่าเป็นรัฐบาลที่ขาดวุฒิภาวะ ขาดความรับผิดชอบ เรื่องสำคัญเช่นนี้ยังประมาทเลินเล่อหรืออาจถูกมองว่ามีเจตนาจะลบหลู่องค์พระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญ ไม่มีทางออกอย่างอื่น นอกจากนายกรัฐมนตรีต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการกราบบังคมทูลขอลาออกจากตำแหน่งไปเท่านั้น หากไม่มีการแสดงความรับผิดชอบดังกล่าวแล้วปล่อยให้บ้านเมืองตระแบงเฉไฉกันต่อไป ความวิบัติของบ้านเมืองรออยู่ข้างหน้าใกล้ๆนี้อย่างแน่นอน[1]

อ้างอิง แก้ไข