ธีรภัทร รื่นศิริ

คำพูดแก้ไข

  • จะตัดสินความเป็นคอมมิวนิสต์จากชื่อพรรคการเมืองไม่ได้ โดยเปรียบกับพรรคประชาธิปัตย์ ที่ไม่ได้มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยตามชื่อพรรค เนื่องจากหลักการของคอมมิวนิสต์คือรัฐจะให้มีทรัพย์สินส่วนตัว แต่จะขจัดทรัพย์สินเอกชนที่ใช้หาประโยชน์ของนายทุนเจ้าที่ดิน หรือยึดมาเป็นของส่วนรวมโดยรัฐ โดยมาร์กซ์ เสนอให้คนฝึกฝนและศึกษาตลอดจนเปลี่ยนวิธีการมองโลกแบบใหม่ ซึ่งจะมีเวลาเพียงพอ เมื่อมีเทคโนโลยีมาช่วยแบ่งภาระงาน ผู้คนก็จะมีเสรีภาพมากขึ้นในการแสวงหา

อ้างอิงแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ