นพดล อินทปัญญา

คำพูดแก้ไข

  • โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมิได้มีฐานะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจึงไม่มีหน้าที่ต้องยื่นและเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อสาธารณชนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดี

อ้างอิงแก้ไข