นรินท์พงศ์ จินาภักดิ์

คำพูดแก้ไข

การเลือกตั้ง 2562แก้ไข

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีหน้าที่หลักคือ ควบคุมและดำเนินการจัดหรือให้มีการเลือกตั้ง ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 แม้ทุกคนจะทราบดีว่าเป็นการเลือกตั้งบนกติกาที่ไม่เป็นธรรม เช่น กำหนดบัตรเลือกตั้งใบเดียว ต่างเขตต่างเบอร์ ระบบคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อแบบใหม่ ทั้งรัฐธรรมนูญ ยังกำหนดให้ ส.ว. 250 คน มีสิทธิลงมติเห็นชอบเลือกนายกร่วมกับ ส.ส. เหล่านี้ ล้วนเป็นการเอื้อประโยชน์ให้มีการสืบทอดอำนาจกันอย่างชัดเจนก็ตาม แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังมุ่งหวังว่าจะได้ความยุติธรรมจาก กกต. ในการทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งดังกล่าว

แต่หลังจากปิดหีบการเลือกตั้งแล้วจนถึงวันนี้ ประชาชนและสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ที่เฝ้าจับตาการทำงานของ กกต. ได้ตั้งข้อสังเกตในพฤติกรรมและการทำหน้าที่ของ กกต.ว่าได้ทำหน้าบกพร่อง ทั้งด้านงบประมาณและประสิทธิภาพในการจัดการเลือกตั้ง ก่อให้เกิดปัญหาตั้งแต่การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร การเลือกตั้งล่วงหน้า จนถึงวันเลือกตั้ง เพราะได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ การทำหน้าที่ของ กกต. อย่างมากมายในหลายๆ เรื่อง เช่น

- มีบัตรเลือกตั้งเกินจำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

- มีบัตรเสียจำนวนมาก

- การนับคะแนนเสียงไม่ติดต่อกันจนเสร็จสิ้น (95%)

- การไม่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งของคนไทยในประเทศนิวซีแลนด์จำนวน 1,542 ใบ (ถือเป็นบัตรเสีย)

เหตุเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของการตั้งข้อสังเกตในการทำหน้าที่ของ กกต.

ซึ่งในส่วนความเห็นของผม ก็ยังเกิดความสับสนและยังหาเหตุผลสนับสนุนไม่ได้ว่าทำไม กกต.ถึงประกาศผลการตรวจนับคะแนนหยุดที่ 95 % โดย กกต.อ้างว่า มีระเบียบและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว กำหนดให้ กกต.ประกาศได้ไม่เกิน 95 % ของคะแนนทั้งหมด

ในเรื่องนี้ ผมมีความเห็นแย้งกับที่ กกต.ชี้แจง เนื่องจากตามเจตนารมณ์ พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 117,120,123 มีสาระสำคัญคือ การนับคะแนนต้องกระทำ ณ ที่เลือกตั้งโดยเปิดเผยติดต่อกันจนเสร็จสิ้น และห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงการนับคะแนน... ซึ่งขัดและแย้งกับการทำหน้าที่ของ กกต.โดยสิ้นเชิง ดังนั้น ระเบียบของ กกต.ที่อ้าง ดังกล่าว น่าจะขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งมีผลเสียและไม่เป็นธรรมต่อผู้สมัคร อันเป็นเหตุจะทำให้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการออกมาอย่างไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม และจะทำให้สังคมเกิดความขัดแย้งและเคลือบแคลงใจ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. จึงไม่มีเหตุผลอันใดที่ กกต.จะหยุดประกาศผลคะแนนที่ 95% ของคะแนนทั้งหมด ในทางกลับกัน กกต. ควรที่จะประกาศผลคะแนนทั้งหมดให้สาธารณชนทราบ แม้จะไม่เป็นทางการก็ตาม เพราะถือเป็นสิทธิโดยชอบของประชาชนที่จะทราบผลการเลือกตั้งของตน

ส่วนการที่ กกต.ตัดสินว่า บัตรเลือกตั้งของคนไทยที่ประเทศนิวซีแลนด์จำนวน 1,542 ใบ ถือเป็นบัตรเสีย ด้วยเหตุปัญหาความล่าช้าส่งมาไม่ทันตามกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่ความผิดของคนไทยในประเทศนิวซีแลนด์ที่ใช้สิทธิในการเลือกตั้งแต่อย่างใด ตลอดจนทางการบินไทยได้ออกแถลงการณ์ชัดเจนว่าบัตรได้เข้ามาในไทยก่อนกำหนดเรียบร้อย แต่ไม่มีผู้ใดไปรับ จึงเป็นเหตุให้ กกต.มีคำสั่งไม่ให้นับคะแนน (ถือเป็นบัตรเสีย) นั้น

ในเรื่องนี้ ตั้งข้อสังเกตว่า เป็นความรับผิดชอบและหน้าที่ของ กกต.หรือไม่ อย่างไร และสมควรหรือไม่ที่ทำให้คนไทยในประเทศนิวซีแลนด์ เสียสิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้

จากข้อเท็จจริงเบื้องต้น จะเห็นได้ว่า การทำหน้าที่ของ กกต. ในครั้งนี้ ทำให้คนไทยทั้งประเทศ ตลอดจนสื่อทั้งในและต่างประเทศ เกิดความเคลือบแคลงและสงสัยในพฤติกรรมต่างๆของ กกต. ว่า ได้ทำหน้าที่ สุจริตและเที่ยงธรรมเพียงใด จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มีคนเข้าชื่อถอดถอน กกต. แล้วเกือบล้านคน