นิพนธ์ ศิริรัตน์

คำพูดแก้ไข

  • อย่างไรก็ตาม คำว่า “ประชาธิปไตย” มีความหมายยากลำบากในการนิยาม จึงอาจกล่าวได้อีก อย่างหนึ่งว่า ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น เป็นจุดหมายของการพัฒนาทางการเมือง เพื่อให้ได้มา ซึ่งระบอบการปกครองโดยผู้แทนของประชาชน[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. “การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เรื่องประชาธิปไตย ในประเทศไทย” ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตของแผนกวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในปี ค.ศ. 1964