บรรเจิด สิงคะเนติ

ศาสตราจารย์ บรรเจิด สิงคะเนติ กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อดีตผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง และศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน คตส. ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 30 เมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2006 ปัจจุบันเป็นคณบดี คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต่อมาในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2011 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จนครบวาระ 4 ปี ในปี ค.ศ. 2015

คำคม แก้ไข

  • ถ้าเอาไปให้ต่างชาติ 99 ปีอย่างที่ว่า อย่ามาพูดเลยว่าผืนดินนี้ยังอยู่เมืองไทยเขาเอาไปไมได้ เพราะท้ายที่สุดเราไม่มีสิทธิจะเข้าไปในพื้นที่เลย นี่คือการขายชาติทางอ้อมเลย[1]

อ้างอิง แก้ไข