ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร

นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในเวลาต่อมาได้เป็นวิทยากรให้กับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายซึ่งนำมาซึ่งคำสั่งที่ 66/2523 เรื่องนโยบายต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร

คำคม แก้ไข

 • หัวใจของประชาธิปไตยคือ อธิปไตยของปวงชน
 • ถ้าเป็นประชาธิปไตยย่อมมีเสรีภาพ แต่การมีเสรีภาพไม่จำเป็นต้องเป็นประชาธิปไตย
 • ประชาธิปไตยไม่ได้แปลว่าเสรีภาพ ประชาธิปไตยแปลว่าอธิปไตยของปวงชน
 • ประชาธิปไตยนั้นไม่ได้มีแต่ในการปกครองอย่างเดียว แต่มีในเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และอื่น ๆ อีกด้วย
 • เพราะเรามัวเอาแต่ประชาธิปไตยไปฝากไว้กับรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการผิดหลักประชาธิปไตยสากลนี่ดอกกระมัง จึงทั้งๆที่เมืองไทยรวยรัฐธรรมนูญที่สุดในโลก แต่ก็ไม่เป็นประชาธิปไตยสักที
 • วิธีการประชาธิปไตยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ เพราะสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งสัตว์ที่มีเหตุผล ฉะนั้นมนุษย์ผู้เจริญจึงอยู่ร่วมกัน อย่างประชาธิปไตย ทั้งในทางการเมืองและในชีวิตประจำวัน การอยู่ร่วมกันอย่างเผด็จการเป็นเครื่องหมายของอนารยชน
 • การเล่นการเมืองเพื่อแก้ปัญหาของประเทศชาติ ต้องเล่นไปจนตลอดชีวิตและจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับประชาชนตลอดไป
 • การรัฐประหารนั้น เกิดจากระบอบการปกครองไม่เป็นประชาธิปไตย
 • ระบอบเผด็จการ คือ ระบอบเพื่อส่วนตัว ระบอบประชาธิปไตย คือ ระบอบเพื่อส่วนรวม
 • รัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของระบอบย่อมเป็นไปตามระบอบ เมื่อระบอบเป็นระบอบเผด็จการ รัฐบาลเป็นรัฐบาลเผด็จการจึงเป็นรัฐบาลที่ไม่ดี
 • ถ้าแม้นเรื่องสภาปฏิวัติแห่งชาติเป็นความผิด เขาจะขอรับผิดแต่ผู้เดียว
 • โลกเรานี้มีอะไรที่ไหนเล่า ล้วนสูญเปล่าแน่แท้ไม่แปรผัน ไม่คิดหวังจังจริงสักสิ่งอัน เจริญปัญญาวิมุติเป็นจุดปลาย นี่สายกลางทางปราชญ์ฉลาดเลิศ ขอเชิญเถิดพี่น้องผองสหาย ครองชีพไปในวิถีที่บรรยาย จักสบายกายจิตเป็นนิจเอย

1946 แก้ไข

 • การที่ท่านนายกได้แถลงว่าการแจกจ่ายผ้าจะถือหลักเกณฑ์ในการที่ผู้ใดไถหว่านได้มากให้มาก ไถหว่านได้น้อยได้น้อย ข้าพเจ้ายังสงสัยคิดว่าเกรงว่าจะไม่เป็นการยุติธรรมเพียงพอ ตามธรรมดาผู้ที่ไถหว่านได้มากย่อมเป็นผู้ที่ร่ำรวยอยู่แล้ว คือว่ามีเสื้อผ้านุ่มห่มอยู่แล้ว ผู้ที่ไม่มีเสื้อผ้าและขาดแคลนจริงๆ คือยากจนจริงๆ ความจริงที่ปรากฎขณะนี้ผู้ที่ยากจนไม่มีผ้าพอนุ่งไปไถหว่านทีเดียว คือไปไถหว่านไม่ได้ ไม่มีผ้านุ่ง ถ้าถือหลักเกณฑ์อย่างนี้ยุ่งเด็ดขาด ข้าำเจ้ายังข้องใจอยู่ ขอได้โปรดแถลงให้ทราบด้วย

คำคมเกี่ยวกับ ประเสริฐ ทรัพย์สุทร แก้ไข

แก้ไข

 • นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร’ กลอนวิไล ‘นายตำรา ณ เมืองใต้’ ใจอารี เชิญแถลงแต่งกวีปาริชาต เป็นโอกาสโอ่ปัญญาชูราศี หนึ่งเพื่อไทยไว้เผ่าเหล่ากวี ว่าไทยนี้ไม่ขาดนักปราชญ์กลอน
  • เจ้าหญิงจันทิมา

แก้ไข

 • นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร การที่เธอตั้งความปรารถนาลงไปแล้วพร้อมด้วยกายวาจาใจ จะสมัครรับเลือกผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญครั้งนี้ นับว่าเป็นความตั้งใจชอบด้วยประการทั้งปวง สิทฺธิ กิจฺจํ จ โหนฺตุ เต ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ ให้เธอสำเร็จกิจทุกประการเทอญ
  • ทอง ฐิติกโร
 • ขอเจริญศิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลชนมสุขทุกประการ จงมีแก่นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร คือ อายุ วรรณะ สุขะ ยศ สวรรค์ จงสำเร็จแก่ท่านทุกอิริยาบถ เทอญ
  • ท่านพระครูเพ็ชร์ อินฺทโช
 • นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร อ.บ. ประสงค์จะสมัครรับเลือกผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี อันเป็นภูมิลำเนาของตน เห็นว่าเป็นความประสงค์ที่ดี และเธอมีความรู้ความสามารถอาจทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ ถ้าได้รับเลือกเป็นผู้แทนน่าจะสำเร็จประโยชน์ จึงขออนุโมทนาและอำนวยพร
  • ท่านเจ้าคุณพระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตโม)

แก้ไข

 • ตามที่นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร มีความจำนงจะสมัครรับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น นับว่าเป็นผู้มีเจตนาดีต่อประเทศชาติโดยแท้ ข้าพเจ้ามีความยินดี ด้วยอำนาจความเจตนาดีของเธอ และความจริงใจของข้าพเจ้าดังกล่าวแล้ว จงเป็นผลสำเร็จสมประสงค์เถิด
  • พระครูโสภณเจตสิการาม (เอี่ยม)
 • นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร ตามที่เธอสมัครเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของตนนั้นเห็นว่าเป็นความคิดที่ดี ด้วยเป็นหนทางทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ทั้งเธอก็มีความรู้ความสามารถอาจทำประโยชน์ได้ จึงขออนุโมทนาและอำนวยพร
  • พระธรรมปรีชาอุดม
 • นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร (อ.บ.) สมัครรับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความยินดี ขออำนวยพรให้แก่เธอผู้หวังดีต่อประเทศชาติสมดังความปรารถนาทุกประการเทอญ โดยความตั้งใจ
  • พลับ ฐิติกโร

แก้ไข

 • ถ้อยคำวิจารณ์ของอาจารย์ประเสริฐต่ออาจารย์ปรีดี เป็นถ้อยวิจารณ์ที่ตรงกันกับพวกซ้ายสุดขั้วและขวาตกขอบ แต่จากความคิดและการเคลื่อนไหวการเมืองของอาจารย์ประเสริฐที่เป็นมาและที่กำลังเป็นอยู่ เป็นปฏิปักษ์กับทั้งพวกซ้ายสุดขั้วและขวาตกขอบ
  • สุพจน์ ด่านตระกูล