ผู้ใช้:Geonuch/รายงานการก่อกวน

นี้คือรายงานการก่อกวนจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการก่อกวนของผู้ใช้ไม่ลงทะเบียน (IP) และผู้ใช้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังการก่อกวนบนวิกิตำรา

ทุกท่านสามารถแก้ไขหน้านี้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ แต่หน้านี้ไม่ใช่พื้นที่สำหรับแจ้งการก่อกวนแต่อย่างใด โปรดแจ้งที่ WQ:AN เพื่อให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาบล็อกหรือดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

ผู้ใช้ไม่ลงทะเบียนแก้ไข

ข้อมูลล่าสุด 16 มีนาคม 2563

27.55.0.0 (TRUE)แก้ไข

เรียง 4 เลขที่อยู่ IPv4 :

27.55.32.110
27.55.70.69
27.55.70.123
27.55.89.93
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
32K 32768 4 27.55.0.0/17 c
8193 1 1 27.55.32.110 c
8192 3 27.55.64.0/19 c
66 1 1 27.55.32.110 c
64 2 27.55.70.64/26 c
1 1 27.55.89.93 c
4 1 1 27.55.32.110 c
1 1 27.55.70.69 c
1 1 27.55.70.123 c
1 1 27.55.89.93 c

27.145.0.0 (TRUE)แก้ไข

เรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :

27.145.96.210
27.145.99.235
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
1024 1024 2 27.145.96.0/22 c
2 1 1 27.145.96.210 c
1 1 27.145.99.235 c

110.168.0.0 (TRUE)แก้ไข

เรียง 4 เลขที่อยู่ IPv4 :

110.168.235.46
110.168.235.218
110.168.236.93
110.168.238.211
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
2048 2048 4 110.168.232.0/21 c
1280 256 2 110.168.235.0/24 c
1024 2 110.168.236.0/22 c
4 1 1 110.168.235.46 c
1 1 110.168.235.218 c
1 1 110.168.236.93 c
1 1 110.168.238.211 c

171.97.0.0 (TRUE)แก้ไข

เรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :

171.97.193.35
171.97.255.65
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
16K 16384 2 171.97.192.0/18 c
2 1 1 171.97.193.35 c
1 1 171.97.255.65 c

171.100.0.0 (TRUE)แก้ไข

เรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :

171.100.239.123
171.100.241.240
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
8192 8192 2 171.100.224.0/19 c
2 1 1 171.100.239.123 c
1 1 171.100.241.240 c

223.24.0.0 (TRUE)แก้ไข

เรียง 8 เลขที่อยู่ IPv4 :

223.24.153.249
223.24.156.74
223.24.157.8
223.24.158.126
223.24.166.223
223.24.168.108
223.24.169.109
223.24.185.133
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
16K 16384 8 223.24.128.0/18 c
10K 2048 4 223.24.152.0/21 c
8192 4 223.24.160.0/19 c
5122 1 1 223.24.153.249 c
1024 3 223.24.156.0/22 c
4096 3 223.24.160.0/20 c
1 1 223.24.185.133 c
1028 1 1 223.24.153.249 c
512 2 223.24.156.0/23 c
1 1 223.24.158.126 c
1 1 223.24.166.223 c
512 2 223.24.168.0/23 c
1 1 223.24.185.133 c
8 1 1 223.24.153.249 c
1 1 223.24.156.74 c
1 1 223.24.157.8 c
1 1 223.24.158.126 c
1 1 223.24.166.223 c
1 1 223.24.168.108 c
1 1 223.24.169.109 c
1 1 223.24.185.133 c

2001:44c8:0:0:: (AIS)แก้ไข

เรียง 9 เลขที่อยู่ IPv6 :

2001:44c8:42c9:b038:606c:2715:3eb4:fc99
2001:44c8:4322:5e0d:1:1:8581:a6f9
2001:44c8:4323:9ca6:500f:45f1:9688:a682
2001:44c8:4505:9e65:1:0:a3c4:d483
2001:44c8:4505:a816:1:0:f2a:c2e3
2001:44c8:450a:b251:1:0:598c:f555
2001:44c8:4515:c0c0:7dd1:80b4:ffcd:7eb5
2001:44c8:4604:8e3:764a:8cff:6bf3:cb12
2001:44c8:464d:9c28:1:0:ef47:d408
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
128M /64 128M /64 9 2001:44c8:4000::/37 c
96M /64 32M /64 3 2001:44c8:4200::/39 c
64M /64 6 2001:44c8:4400::/38 c
10M /64 1 /64 1 2001:44c8:42c9:b038::/64 c
128K /64 2 2001:44c8:4322::/47 c
2M /64 4 2001:44c8:4500::/43 c
8M /64 2 2001:44c8:4600::/41 c
1M /64 1 /64 1 2001:44c8:42c9:b038::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4322:5e0d::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4323:9ca6::/64 c
1M /64 3 2001:44c8:4500::/44 c
1 /64 1 2001:44c8:4515:c0c0::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4604:8e3::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:464d:9c28::/64 c
16K /64 1 /64 1 2001:44c8:42c9:b038::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4322:5e0d::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4323:9ca6::/64 c
16384 /64 2 2001:44c8:4505:8000::/50 c
1 /64 1 2001:44c8:450a:b251::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4515:c0c0::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4604:8e3::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:464d:9c28::/64 c
9 /64 1 /64 1 2001:44c8:42c9:b038::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4322:5e0d::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4323:9ca6::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4505:9e65::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4505:a816::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:450a:b251::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4515:c0c0::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4604:8e3::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:464d:9c28::/64 c

2403:6200:0:0:: (3BB)แก้ไข

เรียง 5 เลขที่อยู่ IPv6 :

2403:6200:8830:9f3d:8015:51bc:7bba:f637
2403:6200:8830:dfc0:9b5:e81e:e7ec:7652
2403:6200:8840:b65b:e823:fb9c:e34f:ec12
2403:6200:8862:d1df:cd85:ddb4:97f9:4c1c
2403:6200:88a2:89a0:5ca8:1fad:fe16:f1cc
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
16M /64 16M /64 5 2403:6200:8800::/40 c
8M /64 8M /64 4 2403:6200:8800::/41 c
1 /64 1 2403:6200:88a2:89a0::/64 c
4M /64 32768 /64 2 2403:6200:8830:8000::/49 c
4M /64 2 2403:6200:8840::/42 c
1 /64 1 2403:6200:88a2:89a0::/64 c
5 /64 1 /64 1 2403:6200:8830:9f3d::/64 c
1 /64 1 2403:6200:8830:dfc0::/64 c
1 /64 1 2403:6200:8840:b65b::/64 c
1 /64 1 2403:6200:8862:d1df::/64 c
1 /64 1 2403:6200:88a2:89a0::/64 c

2405:9800:0:0:: (AIS)แก้ไข

เรียง 8 เลขที่อยู่ IPv6 :

2405:9800:b970:28e9:9935:bce3:9464:cbdb
2405:9800:ba03:697:546a:b261:7306:8d1a
2405:9800:ba20:5a9c:24eb:c367:956f:cf20
2405:9800:bc11:bd0d:451:d4f5:8595:ac73
2405:9800:bc11:bd0d:c30:de7b:d444:83cd
2405:9800:bc11:bd0d:2cb6:84f7:1c69:d34e
2405:9800:bc11:bd0d:dda7:8f2a:c48:ca52
2405:9800:bc11:bd0d:e83a:cd55:61fe:71c4
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
128M /64 128M /64 8 2405:9800:b800::/37 c
64M /64 64M /64 3 2405:9800:b800::/38 c
1 /64 5 2405:9800:bc11:bd0d::/64 c
4M /64 1 /64 1 2405:9800:b970:28e9::/64 c
4M /64 2 2405:9800:ba00::/42 c
1 /64 5 2405:9800:bc11:bd0d::/64 c
4 /64 1 /64 1 2405:9800:b970:28e9::/64 c
1 /64 1 2405:9800:ba03:697::/64 c
1 /64 1 2405:9800:ba20:5a9c::/64 c
1 /64 5 2405:9800:bc11:bd0d::/64 c

ช่วงไอพีอื่นแก้ไข

เรียง 20 เลขที่อยู่ IPv4 :

1.4.231.110
1.46.162.186
1.46.234.230
1.47.129.147
49.48.242.209
49.237.207.186
113.53.164.92
114.109.188.240
122.155.47.238
124.121.92.208
125.25.108.101
125.27.114.157
171.7.12.157
171.96.191.238
171.98.31.39
182.53.105.89
182.232.34.254
203.158.218.252
210.86.161.196
210.86.162.42
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
20 1 1 1.4.231.110 c
1 1 1.46.162.186 c
1 1 1.46.234.230 c
1 1 1.47.129.147 c
1 1 49.48.242.209 c
1 1 49.237.207.186 c
1 1 113.53.164.92 c
1 1 114.109.188.240 c
1 1 122.155.47.238 c
1 1 124.121.92.208 c
1 1 125.25.108.101 c
1 1 125.27.114.157 c
1 1 171.7.12.157 c
1 1 171.96.191.238 c
1 1 171.98.31.39 c
1 1 182.53.105.89 c
1 1 182.232.34.254 c
1 1 203.158.218.252 c
1 1 210.86.161.196 c
1 1 210.86.162.42 c

ผู้ใช้ลงทะเบียนแก้ไข

  • เร้เ
  • Peeravich23
  • Oliveu211
  • Yoursuccess995-info