ผู้ใช้:Parintar/กระบะทราย

มติคณะรัฐมนตรี  เรื่อง  การทรงสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมกุฏราชกุมาร     แก้ไข

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

หัวหน้าคณะปฏิวัติได้พิจารณาแล้วมีบัญชา เสนอสภาบริหารคณะปฏิวัติทราบและตั้งคณะกรรมการเตรียมงานในเรื่องการทรงสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมาร


แม่แบบ:ข้อมูลข่าวสารของราชการ-ไทย