ผู้ใช้:Parintar/กระบะทราย2

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำรัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐
โดย: รัฐบาลไทย
พระราชบัญญัติ

นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำรัฐประหาร

พ.ศ. ๒๔๙๐[1]

_______________


ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร อลงกฏ มานวราชเสวี อดุลเดชจรัส
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๐

เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่นับแต่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกพฤฒสภาและสภาผู้แทน  หลังจากที่ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๔๘๙  เป็นต้นมาภาวะการเมืองภายในประเทศผันแปรไป ประเทศชาติได้ประสบวิกฤตกาลอย่างไม่เคยปรากฏมาแต่กาลก่อน การเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาราษฎรได้รับความกระทบกระเทือนและทรุดโทรมลงอย่างหนัก  ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นที่คาดหมายได้ว่า  หากมิได้มีการแก้ไขสถานการณ์ให้ทันท่วงทีแล้ว  ประเทศชาติจะเสื่อมโทรมเป็นลำดับอันจะนำมาซึ่งความหายนะในที่สุด  จึงได้มีบุคคลคณะหนึ่งประกอบด้วยทหาร  ตำรวจและพลเรือนพร้อมใจกันกระทำรัฐประหารขึ้น เพื่อให้เลิกใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๔๘๙  และประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช ๒๔๙๐  ทั้งนี้  เหตุการณ์ได้ดำเนินไปด้วยความราบรื่นปราศจากการรุนแรงแต่อย่างใด  และในการกระทำรัฐประหารครั้งนี้  คณะผู้ก่อการรัฐประหารก็มิได้มีความปรารถนาเป็นอย่างอื่น  นอกจากที่จะแก้ไขขจัดความเสื่อมโทรมอันบังเกิดแก่ประเทศชาติเพื่อเป็นทางบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นการจรรโลงประเทศชาติให้วัฒนาถาวร  มิได้มุ่งที่จะกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อบำเหน็จตอบแทนประการใด  จึงเห็นเป็นการสมควรให้มีการนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำรัฐประหารครั้งนี้พระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา  จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  "พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผู้กระทำรัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐"

มาตรา ๒*  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  บรรดาการกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นของบุคคลใด ๆ ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้  เนื่องในการกระทำรัฐประหารเพื่อเลิกใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙  และประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐  หากเป็นการผิดกฎหมายใด ๆ  ก็ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง  และการใด ๆ  ที่ได้กระทำตลอดจนบรรดาประกาศและคำสั่งใด ๆ ที่ได้ออกสืบเนื่องในการกระทำรัฐประหารที่กล่าวแล้ว  ให้ถือว่าเป็นอันชอบด้วยกฎหมายทุกประการ

มาตรา ๔  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ควง  อภัยวงศ์

นายกรัฐมนตรี

เชิงอรรถแก้ไข

  1. รก. ๒๔๙๐/๖๒/๗๔๑/๒๓ ธันวาคม ๒๔๙๐

ขึ้น

แม่แบบ:ข้อมูลข่าวสารของราชการ-ไทย