พระประมณฑ์ปัญญา

คำคมแก้ไข

  ประชาชนดีก็ย่อมได้นักการเมืองดี ถ้าประชาชนแห่งใดไม่ดี ก็ย่อมได้นักการเมืองไม่ดีเป็นเงาตามตัว