พระครูภาวนากิจจาภิรม (สมชาย จีรปุญฺโญ)

พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ
“ "...ทุกข์มันมีไว้แค่ให้รู้..." ”
หลวงพ่อพระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ
ณ วัดป่าถ้ำยาว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๙
“ "...บารมียังไม่พอ ต้องสร้างบารมี ไม่สร้างบารมี ก็หมดดี..." ”
หลวงพ่อพระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ
“ "...เกิดเป็นคนต้องเร่งขวนขวาย เมื่อยังหนุ่มสาวต้องให้ใจทรมานกาย อย่าปล่อยให้แก่เฒ่า เพราะกายมันจะทรมานใจแทน มันจะทำไม่ไหว..." ”
หลวงพ่อพระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ

จีรปุญฺญตฺเถราภิถุติคาถาแก้ไข

จีรปุญฺโญติ โย เถโร วิสฺสุโต พุทฺธสาสเน
กุลมฺหิ สมชาโยติ กตนาโมปิ ญาติภิ
เนกฺขมฺมาภิรโต สนฺโต อิธ ลทฺธูปสมฺปโท
ปณฺฑิโต คยฺห สทฺธมฺมํ นิจฺจํ อารทฺธวีริโย
รตฺตญฺญู ทีฆทสฺสี จ สงฺฆมฺหิ จ สคารโว
โส สฺวางฺคปุริยา ตีเร นทิยา ยสธารินา
ธนปุรีนรินฺเทน มหาราเชน การิเต
วาตนาวาวิหารสฺมึ อาวาสิโก จ อิสฺสโร
ปริยตฺติยา จ โส เถโร ปฏิปตฺติยา จ โกวิโท
เย เต กุลปุตฺตกา โหนฺติ สทฺธา ปสนฺนมานสา
ปพฺพาชยติ เต สพฺเพ อุปชฺฌาโย สมาหิโต
สิกฺขาเปติ มุนินฺเทน สิกฺขาตฺตยํ สุภาสิตํ
สาธูนํ โสตุกามานํ มฺมํ เทเสติ สาตตํ
กุสโล นวกมฺมมฺหิ นิจฺจมารามวฑฺฒโน
ขณฺฑํ อุโปสถาคารํ ผุลฺลเสนาสนานิ จ
สาธูนํ ธนจาเคน ปฏิสงฺขรติ สพฺพโส
วิหาเร จาปิ กาเรติ มหาสาลากุฏี ตทา
สมนฺตา อภิวฑฺเฒติ วิหารภูมิมุตฺตรึ
สมฺพุทฺธมุนีสิริญฺจ อุตฺตรติตฺถํ โสภณํ
มาเปติ สิริสมฺปนฺนํ มหนฺตํ ปฏิมากรํ
จีรปุญฺญสฺส เถรสฺส ทิวเส ชาตมงฺคเล
มยมฺปิ สิสฺสภูตา นํ สกฺกจฺจํ ปูเชม ปณฺฑิตํ
ปุญฺญเตเชน นิพฺพานํ ขิปฺปํ โส อุปปชฺชตูติ ฯ
ชลปทานวิหารวาสินา ปารติณฺเณน ภิกฺขุนา รจิตา ฯ


  "(คำแปล "จีรปุญฺญตฺเถราภิถุติคาถา")

พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เป็นเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา จ.อุตรดิตถ์ เมืองสวางคบุรี วัดเก่าแก่ของอดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองฝาง ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้สร้างขึ้น ท่านเป็นพระมหาเถระผู้รัตตัญญูที่สุดในวัดคุ้งตะเภา เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นพระผู้เสียสละอุทิศตนในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา สนองงานคณะสงฆ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งปริยัติ และปฏิบัติ เป็นพระอุปัชฌาย์ เป็นที่เคารพนับถือของกุลบุตรผู้มีศรัทธาทั้งปวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานก่อสร้างสาธารณูปการ ท่านเป็นผู้ลงมือพัฒนาสร้างวัดจากวัดเก่า บูรณะโบสถ์ สร้างซุ้มประตูวัดใหญ่ บูรณะเมรุ สร้างศาลาการเปรียญ กุฎิ วิหารใหม่ทั้งวัด และขยายพื้นที่ จากพื้นที่ไม่กี่ไร่ จนมีพื้นที่มากกว่า ๓๐ ไร่ ในปัจจุบัน เพื่อเป็นสวนป่าปฏิบัติธรรม และพุทธมณฑลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประดิษฐานพระพุทธรูปใหญ่หน้าตัก ๑๐ เมตร (พระสัมพุทธมุนีสิริอุตรดิตถ์มหาปฏิมากร) ในวาระครบรอบอายุวัฒนมงคลนี้ ปวงศิษย์ขอน้อมบูชาท่านด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง ด้วยอานุภาพแห่งบุญนั้นพลันเทอญ ฯ"

 
พระมหาณพล ปารติณฺโณ ป.ธ.๙ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
คำนิยมในเอกสารสมโภช ๒๕๐ ปี วัดคุ้งตะเภา

  "...ท่าน..เป็นพระสุปฏิปันโน..."  
นายวีระชัย ภู่เพียงใจ
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์)
คำนิยมในเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ๒๕๕๓
  "...เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและเยาวชน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างยิ่ง..."  
ผอ.อุดม รัตนสังข์
คำนิยมในเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ๒๕๕๓
  "...เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่อง..."  
ผอ.ชาญ สรรเชื้อไพบูลย์
คำนิยมในเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ๒๕๕๓
  "...เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม เด็ก และเยาวชนในด้านคุณธรรมจริยธรรม สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่ง..."  
ผอ.สุนทร อ่อนวัง
คำนิยมในเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ๒๕๕๓