พระโลกนาถ (ซัลวาโตเล ซิโอฟฟี)

พระโลกนาถ(ซัลวาโตเร ซิโอฟฟี) เป็นพระภิกษุนิกายเถรวาทชาวอิตาเลียน ซึ่งเป็นผู้รับรองและแสดงธรรมอย่างมากมาย เกี่ยวกับหลักพรหมวิหารธรรม ได้เดินทางจาริกเพื่อประกาศศาสนา ผ่านมายังประเทศไทย เมื่อราวปี พ.ศ. 2475 - 2476

  • พระธรรมเทศนาพระโลกนาถ


“ พระนิพพานคือเสรีภาพทั้งภายในและภายนอก การเป็นทาสก็คือการสละนิพพาน เท่าที่ปรากฏมาแล้ว พระพุทธศาสนาเป็นทนายให้แก่เสรีภาพของมนุษย์อย่างประเสริฐสุด ”
พระโลกนาถ (ซัลวาโตเล ซิโอฟฟี)


  • การจัดพิมพ์ โดย พุทธธรรมสมาคม วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2477 [1]

แก้ไข