ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระครูวินัยธร (มั่น ภูริทตฺโต)"

{{คำพูด|มโนคือใจนี้เป็นดั้งเดิม เป็นมหาฐานใหญ่ จะทำจะพูดอะไร ก็ย่อมเป็นไปจากใจนี้ทั้งหมด ได้ในพุทธพจน์ว่า ''มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา'' '''ธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อน มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ''' พระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวินัย ก็ทรงบัญญัติออกไปจากใจ คือมหาฐานนี้ทั้งสิ้น|มุตโตทัย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต}}
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง|3}}
 
{{วิกิพีเดีย}}