ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Parintar/กระบะทราย2"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{หัวเรื่อง
องค์สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ผ่านฟ้าอมรเมืองแม้นแดนสยาม
|ชื่อเรื่อง = กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
|ชื่อเรื่องย่อย =
|วิกิพีเดียชื่อเรื่อง =
|พระราชนิพนธ์ =
|พระนิพนธ์ =
|ผู้แต่ง =
|ผู้แต่งไม่ลิงก์ = รัฐบาลไทย
|วิกิพีเดียผู้แต่ง =
|ผู้แปล =
|เรื่องก่อนหน้า =
|เรื่องถัดไป =
|ก่อนหน้า =
|ถัดไป =
|หมายเหตุ =
}}
 
พระเกียรติยศปรากฏทั่วเขตคาม พระเมตตาธรรมคุ้มเกล้าชาวประชา
 
องค์สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ทรงเอื้อาทรพสกนิกรทั่วหน้า
 
<center><br>{{Font-size|200%|กฎกระทรวง}}</center>
ทรงช่วงแบ่งเบาภารกิจพระราชบิดา เป็นภาพตรึงตราประทับใจขาวไทยทุกคน
 
<center><br>{{Font-size|160%|ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๘)}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๑๘ ก หน้า ๑-๕ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘</ref>
เจ้าฟ้าผู้งามสง่า พระเปี่ยมบุญญาธิการเลิศล้น
 
{{Font-size|120%|ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
พระนามลือไกลทั่วในสากล ผองปวงชนเทิดทูนรักใคร่บูชา
และเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑}}
</center>
 
<center>_______________<br><br></center>
องค์สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ทรงเอื้ออาทรบำรุงทุกศาสนา
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ผองข้าเผ่าไทยวอนไหว้ปวงเทพเทวา โปรดอภิบาลรักษา สมเด็จเจ้าฟ้า
 
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔)ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพ.ศ. ๒๕๒๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๗ เสื้อ มี ๒ ชนิด คือ
มหาวชิราลงกรณ์ ของจงทรงพระเจริญ
 
(๑) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนยาว เป็นเสื้อคอพับ ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง ๓ ซม.ที่คอและแนวสาบมีดุม ๖ ดุม แขนเสื้อยาวรัดข้อมือ ขัดดุมที่ข้อมือข้างละ ๑ ดุม ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีแถบ มีปกกระเป๋าขัดดุมข้างละ ๑ ดุม กระเป๋าและปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัดมุมเป็นรูปตัดพองาม ที่ไหล่ทั้งสองข้างมีอินทรธนูอ่อนขัดดุมติดกับด้านคอเสื้อข้างละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ซม. ทำด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกางเกง และใช้เสื้อยืดคอแหลมแขนสั้นสีกากีแกมเขียวหรือสีขาวประกอบด้วย
 
(๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว มี ๒ แบบ คือ
 
(ก) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวแบบ ก เป็นเสื้อคอเปิด ปกเสื้อแบะ มุมปกแหลมตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอด ไม่มีสาบ ที่คอและแนวอกมีดุม ๖ ดุม แขนยาวรูปทรงกระบอก ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีแถบ มีปกกระเป๋าขัดดุมข้างละ ๑ ดุม กระเป๋าและปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัดมุมเป็นรูปตัดพองาม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ซม.ทำด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว ชายเสื้อตัดตรงไม่มีเว้า เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกางเกงและใช้เสื้อยืดคอแหลมแขนสั้นสีกากีแกมเขียวประกอบด้วย การพับแขนเสื้อกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว ถ้าจะพับแขนเสื้อให้พับไว้เหนือข้อศอกโดยพับกว้างประมาณ ๗ ซม.
 
(ข) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวแบบ ข ตัวเสื้อปล่อยยาวถึงตะโพก ปกเสื้อแบะ มุมปกแหลมตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอด ไม่มีสาบ มีดุม ๕ ดุม ที่บ่ามีอินทรธนูอ่อนขัดดุมข้างละ ๑ ดุมปลายอินทรธนูอ่อนเป็นรูปเหลี่ยม แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก ภายในเพิ่มผ้ารองแขนจากกึ่งกลางแขนเสื้อท่อนบนถึงกึ่งกลางแขนเสื้อท่อนล่างพองาม ที่ปลายแขนเสื้อทั้งสองข้างตรงด้านในชิดลำตัวติดแผ่นผ้ารัดข้อมือขนาดกว้าง ๔ ซม. ยาว ๑๐ ซม. ห่างจากปลายแขนเสื้อพองาม ชายเป็นรูปสี่เหลี่ยมชี้ไปทางด้านหลังขัดดุม ๑ ดุม ติดกับแขนเสื้อในแนวเดียวกัน มีดุมอีก ๑ ดุม สำหรับปรับขนาดปลายแขนเสื้อเพื่อรัดข้อมือ ที่แขนเสื้อด้านซ้ายเหนือข้อศอกปะผ้าเป็นช่องสำหรับเสียบปากกาได้ ๒ ช่อง ตัวเสื้อด้านหน้ามีกระเป๋าบนและกระเป๋าล่างข้างละ ๒ กระเป๋า เป็นกระเป๋าปะยืดชายรูปสี่เหลี่ยม ชายด้านนอกตัวและด้านล่างของกระเป๋าพับจีบเพื่อให้ขยายได้ ส่วนชายด้านในตัวของกระเป๋าเย็บติดกับตัวเสื้อมีปกรูปสี่เหลี่ยมขัดดุม ๒ ดุม กระเป๋าล่างให้ชายล่างของกระเป๋าอยู่ห่างจากตะเข็บชายเสื้อ ๑.๕ ซม. ตัวเสื้อด้านหลังในแนวเอวติดแผ่นผ้ารัดเอวจากตะเข็บเสื้อด้านข้าง ขนาดกว้าง ๔ ซม. ยาว ๑๐ ซม. ข้างละ ๑ แผ่นชายเป็นรูปเหลี่ยมชี้ไปทางด้านหลังขัดดุม ๑ ดุม ติดกับตัวเสื้อด้านหลังและในแนวเดียวกัน มีดุมอีก ๑ ดุม เพื่อใช้ปรับขนาดเอวทั้ง ๒ ข้าง ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ซม.ทำด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว รังดุมที่แนวอกและกระเป๋าเสื้อ ให้ซ่อนไว้ภายในเสื้อและด้านในของฝากระเป๋าเมื่อสวมเสื้อนี้ ให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกงและใช้เสื้อยืดคอแหลมแขนสั้นสีกากีแกมเขียวประกอบด้วยการพับแขนเสื้อกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว ถ้าจะพับแขนเสื้อให้พับไว้เหนือข้อศอกโดยพับกว้างประมาณ ๗ ซม.
 
ข้อ ๘ กางเกง มี ๒ ชนิด คือ
 
(๑) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่มกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. และไม่เกิน ๒๖ ซม. ขอบเอวมีห่วงสำหรับสอดเข็มขัด กว้างไม่เกิน ๑ ซม. ๗ ห่วงทำด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า และจะมีกระเป๋าหลังเป็นกระเป๋าเจาะก็ได้
 
(๒) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก มี ๒ แบบ คือ
 
(ก) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก ก ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ เว้นแต่กระเป๋าที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างเป็นกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋าปากกระเป๋าเฉียงไม่มีปก ก้นกระเป๋าตัดตรง และด้านหลังมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ก้นกระเป๋าเป็นรูปสามเหลี่ยม มีปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขัดดุมข้างละ ๑ ดุม เมื่อสวมประกอบกับรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดำหรือรองเท้าเดินป่า ให้สอดปลายขากางเกงไว้ภายในรองเท้าและใช้ประกอบกับเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวแบบ ก
 
(ข) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก ข ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ เว้นแต่ที่บริเวณใต้ขอบกางเกงด้านหน้าใกล้แนวตะเข็บกางเกงด้านข้าง มีกระเป๋าเป็นกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงไม่มีปก และที่ใต้ขอบกางเกงบริเวณตะโพก ด้านหลังมีกระเป๋าหลังข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะรูปสี่เหลี่ยม มีปกรูปสี่เหลี่ยมขัดดุม ๒ ดุม ตรงมุมปก ตรงแนวตะเข็บกางเกงทั้งสองข้างมีกระเป๋าปะยืดชายข้างละ ๑ กระเป๋า ตัวกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงกลางพับจีบ ๒ จีบ ชายหน้าและชายล่างเย็บติดกับขากางเกง ชายหลังพับจีบเพื่อให้ขยายได้มีปกรูปสี่เหลี่ยม ชายปกด้านบนและด้านหน้าเย็บติดกับขากางเกง ขัดดุมที่กึ่งกลางปก และมุมปกที่เปิดแห่งละ ๑ ดุม รังดุมทั้งหมดซ่อนไว้ด้านในของฝากระเป๋า เมื่อสวมประกอบกับรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดำหรือรองเท้าเดินป่า ให้สอดปลายขากางเกงไว้ภายในรองเท้าและใช้ประกอบกับเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวแบบ ข”
 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔)ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพ.ศ. ๒๕๒๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๔ เสื้อ มี ๒ ชนิด คือ
 
(๑) เสื้อสีขาวปกคอบัวมนแขนยาว ตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอด ไม่มีสาบ ที่คอและแนวอกมีดุม ๕ ดุม แขนเสื้อยาวรัดข้อมือ ขัดดุมที่ข้อมือข้างละ ๑ ดุม ที่ไหล่ทั้งสองข้างมีอินทรธนูอ่อนขัดดุมติดกับด้านคอเสื้อข้างละ ๑ ดุม จากอินทรธนูตามแนวดิ่งถึงชายเสื้อทั้งสองข้าง ตีเกล็ดข้างละ ๕ เกล็ดพองาม ใช้ผูกคอซองด้วยผ้าสีกากีแกมเขียว ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกระโปรงสีกากีแกมเขียว
 
(๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว มี ๒ แบบ ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวของนักศึกษาวิชาทหารชาย ยกเว้นการใช้เสื้อยืดประกอบ ให้นักศึกษาวิชาทหารหญิงใช้เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีกากีแกมเขียวประกอบเท่านั้น
 
ข้อ ๒๕ กระโปรงและกางเกง มีดังนี้ คือ
 
(๑) กระโปรงสีกากีแกมเขียว ยาวปิดเข่าพอสมควร มีจีบพับทบ ๒ ใน ๓ ของกระโปรงทางกึ่งกลางด้านหน้าและด้านหลังขอบกระโปรง กว้าง ๑.๕ นิ้ว มีห่วงสำหรับสอดเข็มขัด กว้างไม่เกิน ๑ ซม. ด้านหน้า ๒ ห่วง ด้านหลัง ๒ ห่วง มีกระเป๋าด้านหน้าทั้งสองข้าง เป็นกระเป๋าเจาะเฉียง
 
(๒) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก มี ๒ แบบ ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึกของนักศึกษาวิชาทหารชาย”
 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 
“ข้อ ๔๑ เสื้อ มี ๒ ชนิด คือ
 
(๑) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวของนักศึกษาวิชาทหารชาย และในบางโอกาสเสื้อแบบนี้จะใช้แขนสั้นเพียงข้อศอกก็ได้
 
(๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว มี ๒ แบบ ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวของนักศึกษาวิชาทหารชาย
 
ข้อ ๔๒ กางเกง มี ๒ ชนิด ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับกางเกงของนักศึกษาวิชาทหารชายยกเว้นกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติปลายขากว้างไม่น้อยกว่า ๒๔ ซม. และไม่เกิน ๒๘ ซม.”
 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๗ และข้อ ๕๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔)
 
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
 
พ.ศ. ๒๕๒๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 
“ข้อ ๕๗ เสื้อ มี ๒ ชนิด คือ
 
(๑) เสื้อคอปกสีกากีแกมเขียว ที่แนวอกมีดุม ๓ ดุม แขนยาวไม่รัดข้อมือหรือแขนสั้นเหนือข้อศอก
 
ไม่เกิน ๕ ซม. ปลายแขนพับทบ มีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าปะมีแถบตรงกึ่งกลาง
 
ตามทางดิ่งไม่มีปก มุมกระเป๋าด้านล่างเป็นรูปตัดพองาม ปากกระเป๋าขัดดุม ๑ ดุม และมีอินทรธนูอ่อน
 
ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก
 
(๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว มี ๒ แบบ ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเสื้อคอเปิดสีกากี
 
แกมเขียวของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารชาย ยกเว้นการใช้เสื้อยืดประกอบ ให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารหญิง
 
ใช้เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีกากีแกมเขียวประกอบเท่านั้น
 
ข้อ ๕๘ กระโปรงและกางเกง มีดังนี้ คือ
 
(๑) กระโปรงสีกากีแกมเขียว ยาวปิดเข่าพอสมควร ไม่มีจีบทบด้านหน้าหรือหลัง
 
ชายกระโปรงบานเล็กน้อย และไม่มีกระเป๋า
 
(๒) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก มี ๒ แบบ ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับ
 
กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึกของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารชาย”
 
<center>ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘</center>
 
<center>{{Font-size|120%|พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ}}<br><br></center>
<center>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม</center>
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเครื่องแบบฝึกนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบฝึกผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อกำหนดให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทย และเกิดความคล่องตัวในการฝึกหรือการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในที่ตั้งและภาคสนามยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
:
 
== เชิงอรรถ ==
{{reflist}}
 
----
{{ท้ายเรื่อง}}
----
{{ข้อมูลข่าวสารของราชการ-ไทย}}
[[หมวดหมู่:ประกาศของคณะปฏิวัติ (ถนอม กิตติขจร)|๑๘๙]]
3,398

การแก้ไข