ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Parintar/กระบะทราย3"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(สร้างหน้าว่าง)
 
<center><br>
{{Font-size|160%|แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่อง กรณีอุทยานราชภักดิ์
}}_______________
 
</center>สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีการจัดกิจกรรมนั่งรถไฟไปอุทยานราชภักดิ์ ส่องแสงหากลโกง  เพื่อเดินทางไปตรวจสอบการทุจริตในการสร้างอุทยานราชภักดิ์ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ จากนั้นถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคุมตัวไป เพื่อทำความเข้าใจ โดยทั้งหมดได้รับการปล่อยตัวในวันเดียวกันดังปรากฏเป็นข่าวแล้ว นั้น 
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใย  โดยยึดหลักความเป็นกลาง  อิสระ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบัติ และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดแนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหา  เคารพสิทธิซึ่งกันและกันมาโดยตลอด  จึงขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงและปฏิบัติต่อกรณีดังกล่าว  ดังนี้
 
๑. รัฐบาลควรกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสถานการณ์ โดยยึดหลักรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย ตลอดจนกติการะหว่างประเทศ และหลักขันติธรรม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย บนพื้นฐานการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน  
 
๒. การใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของกลุ่มบุคคลสมควรแสดงออกด้วยความรอบคอบ และสุจริตใจ  โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
 
ทั้งนี้ กสม. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  อีกทั้งขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายได้ใช้สติ ความอดทนอดกลั้น ไม่ขยายผลไปสู่ความรุนแรง และการสร้างความเกลียดชัง  ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อนำไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ นำความสงบและสันติสุขคืนสู่ประเทศไทยโดยเร็ว
 
๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
 
== อ้างอิง ==
* [http://www.nhrc.or.th/2012/wb/th/news_detail.php?nid=4648&parent_id=1&type=hot แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กรณีอุทยานราชภักดิ์ 08/12/2015]
<nowiki>----</nowiki>
 
{{ข้อมูลข่าวสารของราชการ-ไทย}}
3,398

การแก้ไข