ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
----
 
* มณเฑียร ดีแท้. (2523). '''มรดกทางวัฒนธรรมของชาวอุตรดิตถ์'''. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ: วิเทศธุรกิจการพิมพ์. หน้า 50-51
อ้างอิง-
 
มณเฑียร ดีแท้. (2523). '''มรดกทางวัฒนธรรมของชาวอุตรดิตถ์'''. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ: วิเทศธุรกิจการพิมพ์. หน้า 50-51
ผู้ใช้นิรนาม