มาร์ก เอส โฮแมน

คำพูดแก้ไข

  • คนจํานวนหนึงทีอาศัยอยู่ในพืนทีแห่งหนึงมีความเชือ ผลประโยชน์กิจกรรม และมีคุณสมบัติอืนทีคล้ายคลึงกัน คุณลักษณะเหล่านีมีลักษณะเด่นเพียงพอทีจะทําให้สมาชิกนันตระหนักและเกือกูลกัน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ