วาล็องแต็ง หลุยส์ ฌอร์ฌ เออแฌน มาร์แซล พรุสต์ (10 กรกฎาคม ค.ศ. 1871 - 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1922) เป็นนักเขียนนวนิยายและบทความ

Proust (1895)

คำคม

แก้ไข
  The real voyage of discovery consists not in seeking

new landscapes but in having new eyes.

 
การเดินทางเพื่อเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่แท้จริง ไม่ใช่แค่การค้นหาทิวทัศน์ใหม่ ๆ

แต่คือการมองสิ่งเหล่านั้นในมุมมองใหม่ ๆ ด้วย