มิตช์ อัลบอม

วาทะเด็ดแก้ไข

  Death ends a life, but it does not end a relationship.  
ความตายจบชีวิต แต่ไม่ยุติความสัมพันธ์