มีเดียวิกิ:Gadgets-definition

browsing

 • Navigation_popups[ResourceLoader]|popups.js
 • imagelinks[default|ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|imagelinks.js

editing

 • iScript[ResourceLoader]|iScript.js
 • wikEd[ResourceLoader]|wikEd.js
 • HotCat[ResourceLoader]|HotCat.js
 • charinsert[ResourceLoader|default|peers=charinsert-styles]|charinsert.js
 • charinsert-core[ResourceLoader|hidden|dependencies=jquery.textSelection,user,mediawiki.storage]|charinsert-core.js
 • charinsert-styles[ResourceLoader|hidden|type=styles]|charinsert-styles.css
 • Easy_LST[ResourceLoader|default]|Easy_LST.js

appearance

 • UTCLiveClock[ResourceLoader]|UTCLiveClock.js
 • exlinks[ResourceLoader]|exlinks.js
 • edittop[ResourceLoader]|edittop.js
 • Blackskin|Blackskin.css
 • Site[ResourceLoader|default|type=styles|top|dependencies=mediawiki.util]|Site.js|Site.css|enwp-boxes.css|enwp-lists.css|enws-tweaks.css
 • dynamicLayoutOverrides[ResourceLoader|default]|dynamicLayoutOverrides.js
 • collapsibleTables[ResourceLoader|default]|collapsibleTables.js
 • WSexport[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util|default]|WSexport.js
 • PurgeTab[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util,mediawiki.api|default]|PurgeTab.js

advanced

 • modrollback [ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util|rights=rollback]|modrollback.js
 • botRollback [ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util|rights=markbotedits]|botRollback.js
 • massdelete[ResourceLoader|rights=delete]|massdelete.js

test

 • modernskin-thunks[ResourceLoader]|modernskin-thunks.js