ริชาร์ด แอล. ดาฟต์

คำคมแก้ไข

  วิธีการที่จะหาความเข้าใจและวิเคราะห์องค์การให้ถูกต้องและลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยอำศัยพื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับรูปแบบและกฎเกณฑ์ในการออกแบบองค์การ และพฤติกรรมองค์การ  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ