สวัสดีคุณครู (ภาพยนตร์ ค.ศ. 1978)

คำคมแก้ไข

  • บุคคลใดไร้ซึ่งความเป็นครู เราหาเรียกบุคคลนั้นว่าครูไม่ เขาผู้นั้นเปรียบเสมือนผู้รับจ้างสอนวิชาเท่านั้นเอง