สังคม หรือ สังคมมนุษย์ คือการอยู่รวมกันของมนุษย์โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลายรูปแบบ เช่น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ สำหรับระบบสังคมที่รวมถึงสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นนอกเหนือจากมนุษย์อาจใช้คำว่าระบบนิเวศ ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ กับสภาพแวดล้อม สังคมของมนุษย์เกิดจากกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจร่วมกันไม่ว่าจะในด้านใด เช่น ประเทศ จังหวัด และอื่น ๆ

ยิ่งสังคมทุจริตมากเท่าไร กฎหมายก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ~เอ็ดเวิร์ด แอบบีย์

คำคม

แก้ไข
  ขนบธรรมเนียมความเป็นไทย ต้องอยู่ในหัวใจของเรา  
  เสพดราม่าสังคมอย่างมีสติ วิเคราะห์ เรียนรู้จากมัน อย่าไปอินจนปล่อยให้ด้านมืดในจิตใจเราออกมาเพ่นพ่าน ทุกสิ่งที่เราพูดสะท้อนตัวตนเราเองข้างใน  
ณัฐ ศักดาทร
  แสวงหาความรู้เพื่อค้นหาความจริง แสวงหาความจริงเพื่อเข้าใจความเปลี่ยนแปลง สังคมที่ดีจะเกิดขึ้นได้ด้วยความรู้และความจริง  
  บทบาทจึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งของสังคม ที่ทำให้คนที่อยู่ร่วมกันสามารถสร้างระบบความสัมพันธ์ต่อกันได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  
  ไม่มีสังคมใดจะรุ่งเรืองและผาสุกได้ตราบเท่าที่สมาชิกส่วนใหญ่ยังยากจนข้นแค้น