เปิดเมนูหลัก

วิกิคำคม β

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 เป็นกรรมการในคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองตาม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2560 เป็นอดีตรักษาการประธานวุฒิสภา อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 และอดีตสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา เป็นนักกฎหมายและเนติบัณฑิตไทย

คำคมแก้ไข

  • ตำแหน่งหน้าที่การงานใดๆก็ตาม เป็นเพียงสิ่งบ่งบอกว่า "เรามีหน้าที่" มิใช่เครื่องหมายหรือสิ่งบ่งบอกว่า "เราเป็นผู้มีอำนาจ มีบารมี"

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข