อับดุลละห์ อะห์มัด บาดาวี

การให้คำสัมภาษณ์แก้ไข

  • รู้สึกตกใจเป็นอย่างยิ่งโดยที่คาดไม่ถึงว่า รัฐประหารจะเกิดขึ้นในประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศบ้านใกล้เมืองเคียงของประเทศไทย เราหวังเป็นอย่าง ยิ่งว่าระบอบประชาธิปไตยของไทยจะได้รับความฟื้นฟูเร็วที่สุด เท่าที่จะกระทำได้

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข