อาทิตย์ บริบูรณ์ธรรม

คำคมแก้ไข

  การทำงานของคนงานในสังคมของประเทศพัฒนาแล้ว มันจะหมายถึงการหาเลี้ยงด้วยตัวเองและครอบครัว ให้มีัชีวิตอยู่รอด  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข