เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ

“  ในการสร้างสรรค์งานศิลปะไม่จำเป็นต้องมีแนวคิด แนวคิดต่าง ๆ เรามีออกมาจากตัวเรา อาจจะยังร้อยเรียงออกมาไม่ได้ อาจะใช้เวลาหลังจากที่ทำงานเสร็จ เพื่อที่จะอธิบายแนวคิดออกมา


”
ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๙

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข