เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง

คำพูดแก้ไข

  • ทั้งๆ ที่ถ้าเราพิจารณาให้ดี สนช. ได้รับการแต่งตั้งมาจากตัว คสช. เอง ก็ยังไม่มีความเป็นอิสระ ไม่ใช่ผู้แทนปวงชน ไม่น่าจะเป็นผู้ที่เหมาะสมในการคัดเลือกองค์กรอิสระ เพราะฉะนั้นผลที่เราเห็นก็คือแทนที่เราจะได้ศาลและองค์กรอิสระซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาล กลับกลายเป็นว่าเราได้ศาลและองค์กรอิสระซึ่งเป็นพวกเดียวกันกลับรัฐบาลในขณะนั้น ผลที่ตามมาก็คือศาลและองค์กรอิสระกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสืบทอดอำนาจของสิ่งที่เราเรียกว่าระบอบ คสช.