คติแง่คิด ปรัชญาชีวิต

แก้ไข
  ไม้อ่อนดัดง่าย ไม่แก่ดัดยากฉันใด การเริ่มต้นฝึกปรือศิลปะ วิทยาการแขนกใดก็ตาม หาได้รับการถ่ายทอดตั้งแต่เยาว์ มันจะฝังแน่น เสมือนรากแก้วที่แข็งแกร่ง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความวิจิตรพิสดาร แตกแขนกออกไปได้ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และศิลปะวิทยาการในแขนงนั้นจะสิงสถิตตัวไปตราบจนสิ้นชีวิต[1]

 
เฉลย ศุขะวณิช ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฎศิลป์) พุทธศักราช 2530

อ้างอิง

แก้ไข
  • 123 ชีวิต ปรัญชา ศิลปินแห่งชาติ. (พิมพ์ครั้งที่ 2) กรุงเทพฯ ISBN 9786765432832.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้ไข
วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ
  1. 123 ชีวิต ปรัญชา ศิลปินแห่งชาติ. 2559: 27